Uczniowie Technikum Salezjańskiego oprowadzaja po swojej szkole i pracowniach zawodowych

PARTNERZY W KSZTAŁCENIU ZAWODOWYM


Wojskowe Zakłady Lotnicze Nr 1 w Łodzi


Politechnika Łódzka


Guhring Polska


Nasz Patron
św. Józef Rzemieślnik

Święty Józefie, Opiekunie Dzieciątka Jezus, przeczysty Oblubieńcze Maryi, który wypełniając wiernie swoje obowiązki, pracą rąk zarabiałeś na utrzymanie Świętej Rodziny. Ty znasz nasze potrzeby, troski i nadzieje. Do Ciebie się uciekamy ufni, że w Tobie znajdziemy opiekuna. Wśród rozlicznych zajęć codziennego życia byłeś blisko Jezusa i Maryi, Twojej pieczy powierzonym. Dopomóż i nam odkrywać obecność Jezusa w naszym życiu, nauce i pracy oraz zrozumieć, że w naszych potrzebach nigdy nie jesteśmy opuszczeni. Uproś nam tę łaskę, by w naszych rodzinach, szkołach, w zakładach i miejscach pracy, wszędzie, gdzie chrześcijanin uczy się i pracuje, wszystko było nacechowane miłością, cierpliwością i sprawiedliwością. Niech każdy usiłuje czynić dobro, by kiedyś móc otrzymać bogactwo darów nieba. Amen.
1924 | Przedwojenne plany rozbudowy
Salezjańskich Szkół Rzemiosł
Chcesz wiedzieć więcej?
Zapraszamy do działu o historii szkoły

REKRUTACJA DO TECHNIKUM SALEZJAŃSKIEGO NA ROK SZKOLNY 2021/2022 

Nabór kandydatów do klasy pierwszej Technikum Salezjańskiego im. św. Józefa Rzemieślnika w zespole Salezjańskich Szkół Rzemiosł w Łodzi na rok szkolny 2021/2022 prowadzony jest w zawodach: technik mechatronik i technik informatyk. Nabór do Technikum Salezjańskiego odbywa się poza internetowym systemem rekrutacji do szkół prowadzonych przez łódzki samorząd.

Najbliższy dzień otwarty:

Niedziela 13 czerwca 2021

Rozpoczynamy o godz. 10.00 Mszą świętą w kościele MB Wspomożenia Wiernych w Łodzi przy ul. Wodnej. Po Mszy św. możliwość spotkania z nauczycielami i uczniami oraz zwiedzanie szkoły i pracowni zawodowych.

Harmonogram rekrutacji:

18 stycznia 2021 – 25 czerwca 2021
składanie w sekretariacie szkoły wypełnionych wniosków wraz z załącznikami: kopią świadectwa ukończenia klasy siódmej, wykazem ocen śródrocznych z klasy ósmej oraz opinią katechety lub proboszcza własnej parafii (po wcześniejszym telefonicznym ustaleniu istnieje możliwość przesłania dokumentów drogą elektroniczną na adres e-mail: [email protected])

1 lutego 2021 – 30 czerwca 2021
rozmowy kwalifikacyjne

od 17 maja 2021
wydawanie przez szkołę skierowań na badania lekarskie

25 czerwca 2021 – 12 lipca 2021
dostarczenie kopii świadectwa ukończenia szkoły podstawowej, kopii zaświadczenia egzaminu ósmoklasisty oraz kopii zaświadczenia lekarskiego (wyżej wymienione dokumenty można przesłać w formie skanu na adres e-mail: [email protected])

14 lipca 2021
ogłoszenie listy zakwalifikowanych

14 lipca 2021 – 16 lipca 2021
potwierdzenie woli przyjęcia do szkoły poprzez dostarczenie oryginału świadectwa ukończenia szkoły podstawowej i zaświadczenia egzaminu ósmoklasisty oraz oryginału zaświadczenia lekarskiego; do dokumentów należy dołączyć dwa zdjęcia legitymacyjne

19 lipca 2021
ogłoszenie listy przyjętych do klasy pierwszej Technikum Salezjańskiego na rok szkolny 2021/2022

20 lipca 2021 – 30 lipca 2021
rekrutacja uzupełniająca

Formularz wniosku o przyjęcie do Technikum Salezjańskiego dostępny jest na stronie internetowej szkoły. Technikum Salezjańskie posiada status nieodpłatnej szkoły publicznej. Zapraszamy nie tylko chłopców, ale i dziewczęta. Dla chłopców spoza Łodzi dysponujemy miejscami w salezjańskiej bursie.

Numer telefonu sekretariatu szkoły: 42 6718480
E-mail: [email protected]
Adres szkoły: 90-046 Łódź, ul. Wodna 34 (wejście do sekretariatu przez portiernię od ul. Wodnej 36)

Godziny pracy sekretariatu: 09.00 – 14.00 (poniedziałek, środa, czwartek, piątek)
Istnieje możliwość wizyty w sekretariacie w innych godzinach po wcześniejszym telefonicznym ustaleniu terminu.

*  *  *

REAKTYWACJA SALEZJAŃSKIEGO SZKOLNICTWA ZAWODOWEGO W ŁODZI
TECHNIKUM SALEZJAŃSKIE IM. ŚW. JÓZEFA RZEMIEŚLNIKA

W dniu 1 września 2020 roku swoją działalność wznowiło Technikum Salezjańskie, które nową kartą wpisuje się w rozpoczętą przed prawie stu laty tradycję salezjańskiego szkolnictwa zawodowego w Łodzi. Pod historyczną nazwą Salezjańskich Szkół Rzemiosł w Łodzi, w nowej odsłonie i z wykorzystaniem nowych technologii, młodzież rozpoczęła swoje kształcenie zawodowe pod okiem salezjanów i z pomocą partnerów szkoły, którymi są Wojskowe Zakłady Lotnicze nr 1 S.A. w Łodzi oraz Politechnika Łódzka, a także firmy MCD ElectronicsWBP Rogów oraz Gühring.

Technikum Salezjańskie posiada status nieodpłatnej szkoły publicznej. Organem prowadzącym szkołę jest Towarzystwo Salezjańskie. Zajęcia dydaktyczne odbywają się w obiektach szkół salezjańskich w Łodzi przy ul. Wodnej 34. Zajęcia kształcenia zawodowego są prowadzone w odpowiednio przygotowanych do tego pracowniach szkoły oraz w laboratoriach i pracowniach partnerów Salezjańskich Szkół Rzemiosł. Partnerzy zapewniają również miejsca praktyk zawodowych. W składzie kadry kształcenia zawodowego znajdują się zarówno profesorowie i wykładowcy Politechniki Łódzkiej, jak i nauczyciele zawodu wspierani przez specjalistów z Wojskowych Zakładów Lotniczych oraz firm partnerskich.

* * *

Salezjańskie Szkoły Rzemiosł są kontynuacją tradycji salezjańskiego szkolnictwa zawodowego w Łodzi, rozpoczętego w 1922 r. przez Szkołę Rzemiosł Towarzystwa Salezjańskiego i prowadzonego do 1962 r., kiedy to ówczesne władze komunistyczne zakazały salezjanom działalności edukacyjno-wychowawczej i przejęły budynki szkolne oraz warsztaty przy ul. Wodnej.

W 2019 r. salezjanie podjęli działania prowadzące do reaktywacji szkolnictwa branżowego w Łodzi. W 2020 r., na podstawie zezwoleń uzyskanych od władz miasta Łodzi, powołane zostały w ramach zespołu Salezjańskich Szkół Rzemiosł dwie szkoły publiczne:
 
Technikum Salezjańskie im. św. Józefa Rzemieślnika (REGON 385518388), kształcące w zawodach: technik mechatronik (311410) i technik informatyk (351203). Technikum rozpoczęło kształcenie młodzieży od 1 września 2020 r. W przyszłości planowane jest również uruchomienie kształcenia w zawodach: technik mechanik (311504) i technik elektronik (311408).
 
Salezjańska Szkoła Branżowa I stopnia im. św. Józefa Rzemieślnika (REGON 385510560), kształcąca w zawodach: mechanik – monter maszyn i urządzeń (723310), operator obrabiarek skrawających (722307). Rozpoczęcie kształcenia w szkole branżowej przewidziane od 1 września 2022 r.

*  *  *

PREZENTACJA ZAWODÓW TECHNIKUM SALEZJAŃSKIEGO
(materiały przygotowane przez Ośrodek Rozwoju Edukacji)


TECHNIK MECHATRONIK


TECHNIK INFORMATYK


TECHNIK ELEKTRONIK


TECHNIK MECHANIK

* * *
„Wychowywać dobrych chrześcijan i uczciwych obywateli” – to zadanie przekazał nam salezjanom św. Jan Bosko. Dlatego od prawie stu lat w Łodzi towarzyszymy młodym ludziom w budowaniu fundamentu życia, opartego na wartościach chrześcijańskich i patriotycznych. Ponadto wyposażamy ich w wiedzę i umiejętności zawodowe, które stanowią narzędzie do realizowania ich własnego projektu życia, opartego na solidnym fundamencie wartości.

ZAPRASZAMY – DOŁĄCZ DO NAS !!!

Klasa 1 Technikum 2020/2021

Wejście do Technikum od ul. Wodnej 36

Boiska szkół salezjańskich

Hala sportowa

Pracownia zawodowa mechatroniki

Pracownia zawodowa informatyki